ห้องเรียนออนไลน์กับโรงเรียนอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program (EAP) นำเสนอความประทับใจที่มีต่อประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมี น.ส. Tiffany Rose เป็นครูประจำชั้น ของโรงเรียนประถมศึกษาแพตเตอร์สัน ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันกับหน่วยงาน Washington Performing Arts (WPS) ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษานี้ โดยนอกจากนักเรียนในชั้นเรียนประมาณ 10 คนและ น.ส. Rose ครูประจำชั้นแล้ว ยังมี นาง Victorie Thomas ผู้อำนวยการโรงเรียน และนาย Joseph Campbell ครูประสานงานฝ่ายปกครองของโรงเรียน เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ด้วย

ในครั้งนี้ อัครราชทูต บุศรา กาญจนาลัย ได้เข้าร่วมเพื่อกล่าวยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ขอบคุณครู Rose สำหรับความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดีตลอดปีการศึกษา และชื่นชมโครงการ EAP ที่เป็นสื่อกลางให้เด็ก ๆ ในกรุงวอชิงตันได้มีโอกาสรู้จักประเทศไทย อีกทั้งยังหวังว่า หากมีโอกาสเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บรรเทาแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาแพตเตอร์สันเสมอ

หลังจากนั้น นักเรียนในชั้นเรียนได้อ่านบทกลอนสั้นที่แต่ละคนแต่งขึ้นเอง เพื่อนำเสนอความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยจากการเยือนชั้นเรียนของสถานเอกอัครราชทูตฯ 3 ครั้งที่ผ่านมา บทกลอนกล่าวถึงทั้งอาหาร ผลไม้เขตร้อน ศิลปวัฒนธรรม อากาศ เทศกาลปีใหม่ไทย และการแต่งตัว โดยครู Rose ได้มอบหนังสือรวบรวมบทกลอนดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรูปการ์ตูนแทนตัวนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนอีกด้วย

การพบกับชั้นเรียนในช่วง Capstone Presentation นี้ เป็นการพบครั้งสำคัญใน 4 ครั้งที่ได้นัดหมายกับโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2563-2564 เนื่องจากนักเรียนจะมีโอกาสได้เล่าถึงสิ่งที่ประทับใจและเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การได้เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศอื่นเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความเข้าใจและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่ได้ร่วมกับโครงการดี ๆ ที่ทำให้โรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันมีโอกาสได้รู้จัก สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม และมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของประเทศอื่นทั่วโลก

อ่านหนังสือรวบรวมบทกลอนได้ที่นี่

HAIKUS ABOUT THAILAND BOOK
written by Ms. Rose’s class
Patterson Elementary School
school year 2020-2021