การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเข้ารับการกักกันตัวซึ่งทางราชการกำหนด

บุคคลสัญชาติไทยและทุกสัญชาติที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันในสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

*ยกเว้นการเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้ Phuket Sandbox ให้ปฏิบัติตามหลัก Phuket Sandbox*

ช่องทางการสำรองสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) มีดังต่อไปนี้
1.สำรอง AQ Package กับโรงแรมโดยตรง (ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ www.thaiembdc.org/asq)
2.สำรอง AQ Package ผ่านเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแนบใบยืนยันการสำรองที่กักกันตัวแบบ AQ ในการขอเอกสาร COE ด้วย