กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ และเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางความร่วมมือ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ และข้อริเริ่ม “Build Back Better World” (B3W) เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของภูมิภาคจากโควิด-๑๙ รวมทั้งเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางความร่วมมือ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีนาย Saleumxay Kommasith รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว (ในฐานะที่ สปป. ลาว เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ) และนาย Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นประธานร่วม โดยมีเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมฯ หารือเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูจากโควิด-19 โดยสหรัฐฯ ย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการกระจายวัคซีนให้แก่ประเทศต่าง ๆ รวมถึงอาเซียน ผ่านการบริจาคในรูปแบบทวิภาคี และกลไก COVAX นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เน้นย้ำความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการค้าการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านดิจิทัล การพัฒนาทุนมนุษย์ การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำว่า อาเซียนและสหรัฐฯ มีผลประโยชน์และวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

รองนายกรัฐมนตรีฯ ย้ำความสำคัญของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ และบทบาทของอาเซียนในการเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกผู้เล่นในภูมิภาค นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้สนับสนุนข้อริเริ่ม “Build Back Better World” (B3W) และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ และเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของสหรัฐฯ