ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร / อัตราค่าจ้าง

ตำแหน่ง                 ลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

อัตราค่าจ้าง            3,199.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

2. หน้าที่รับผิดชอบ        

2.1 ขับรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กน้อยในการใช้รถยนต์ดังกล่าว

2.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

3.1 เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องเข้าข่ายกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(1) เป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐฯ (U.S. Citizen)

(2) เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ถือ Green Card)

3.2 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

3.3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

3.4 มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญ และประสบการณ์ในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี

3.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในการบริการ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

4. การรับสมัคร

4.1 ยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ embassy_job@thaiembdc.org ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

4.2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่โทร +202 944 3600 ต่อ 818 (ณัฐพร ซิมเมอร์แมน)

5. หลักฐานการสมัคร

5.1 ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 x 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.2 ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resumé)

5.3 สำเนาหลักฐานแสดงสถานะการพำนักอยู่ในสหรัฐฯ และการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5.4 สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

5.5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน และการฝึกอบรม (หากมี)

5.6 เอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการสมัครงาน

6. วิธีการคัดเลือก

สอบวัดทักษะของตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

7. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

บัดนี้ – 15 กันยายน 2564           – ช่วงเวลารับสมัคร

17 กันยายน 2564                      – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

21 กันยายน 2564                     – สอบวัดทักษะ และสอบสัมภาษณ์

27 กันยายน 2564                     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง

 

** ผู้มีสิทธิ์สอบวัดทักษะและสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ **

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามกำหนดการข้างต้นทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembdc.org อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) ของรัฐซึ่งตนมีภูมิลำเนาต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับการบรรจุ ทั้งนี้ หากปรากฏประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยุติการว่าจ้างได้โดยพลัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ และใบสมัครงานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 

คลิกที่นี่ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (TH)

Click to download : Announcement for Driver Position (EN)

Application – 2021 (TH)

Application – 2021 (EN)