ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง บุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง บุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก

๑. นางสาวพนัชกร โรจนวิภาต

รายชื่อสำรอง

๒. นางสาวณิชาภัทร บูลย์เวช

๓. นางศิริกาญจน์ เทียมสมบูรณ์

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหมายเลข ๑ เข้ารายงานตัวที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300  Kalorama Rd. NW Washington DC 20008 ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศเรียกผู้อยู่ในรายชื่อสำรองลำดับถัดไปให้มารายงานตัวต่อไป