เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือคณะทำงานด้านอาหารทะเลส่งเสริมการทำประมงของไทยอย่างได้มาตรฐานและยั่งยืน


เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้พบหารือทางไกลกับผู้แทนคณะทำงาน Seafood Task Force ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มผู้ค้าปลีก และหน่วยงาน NGOs อาทิ บริษัท Costco บริษัท Marine Gold Products และ World Wildlife Fund เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

Seafood Task Force เป็นการรวมกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ประกอบด้วยผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ และยุโรป กลุ่มซัพพลายเออร์ หน่วยงาน NGOs และบริษัทผู้แปรรูปกุ้งและอาหารสัตว์รายใหญ่ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และร่วมกันป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงแบบผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing – IUU)