เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือกับ Meridian International Center

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ กับเอกอัครราชทูต Stuart Holliday ประธานและ CEO ของ Meridian International Center ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และนานาประเทศผ่านความร่วมมือทางด้านการทูตและวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อหาแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและศูนย์ฯ ในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต