ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก 
๑. นางสาวพัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ

รายชื่อสำรอง
๑. นายภาณุพันธ์ ปทุมานนท์
๒. นางสาวปณยา เวศน์ปฐม
๓. นางสาวณัฐวดี ดวงตาดำ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 1024 Wisconsin Ave. NW, Washington D.C. 20007 ในวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศเรียกผู้อยู่ในรายชื่อสำรองลำดับถัดไปให้มารายงานตัวต่อไป

สำหรับบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรองครั้งนี้ให้มีผล ๑ ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกการขึ้นบัญชีดังกล่าว

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายกงสุล) PDF