ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบวัดทักษะและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก 
๑. นายเกรียงศิษฐ์ บุตรบำรุง

รายชื่อสำรอง
๑. Mr. Chinthaka G. Vithanage
๒. Mr. Mohammad J. Durrani
๓. Mr. Kelvin Mitchell

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 1024 Wisconsin Ave. NW, Washington D.C. 20007 ในวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศเรียกผู้อยู่ในรายชื่อสำรองลำดับถัดไปให้มารายงานตัวต่อไป

สำหรับบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรองครั้งนี้ให้มีผล ๑ ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกการขึ้นบัญชีดังกล่าว

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ PDF (TH) 

Download Announcement Regarding Successful and Reserved Candidate for Driver Position PDF (EN)