การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร / อัตราค่าจ้าง
ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
อัตราค่าจ้าง ๓,๑๒๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

๒. หน้าที่รับผิดชอบ
๒.๑ งานกงสุล ได้แก่ งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย งานชุมชนไทย งานตรวจลงตรา งานนิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎร งานหนังสือเดินทาง งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร งานกงสุลสัญจร งานประชาสัมพันธ์ รับไปรษณีย์ รับโทรศัพท์ และตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนับแต่วันที่บรรจุ
๓.๒ เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๓ มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน และเรียบเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
๓.๔ มีทักษะในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
๓.๔ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๓.๕ มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในการบริการ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ idcard@thaiembdc.org ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)
๔.๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่โทร +๒๐๒ ๖๔๐ ๕๓๒๘ (นางสาวพนัชกร โรจนวิภาต)

๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ x ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resumé)
๕.๓ สำเนาหลักฐานแสดงสถานะการพำนักอยู่ในสหรัฐฯ และการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๕.๔ สำเนาประวัติการศึกษา
๕.๕ สำเนาหนังสือรับรองการทำงานและการฝึกอบรม (หากมี)
๕.๖ สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการสมัครงาน

๖. วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

๗. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)
บัดนี้ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ช่วงเวลาการรับสมัคร
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง

** ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเดินทางมาสอบด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามกำหนดการข้างต้นทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembdc.org อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) ของรัฐซึ่งตนมีภูมิลำเนาต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับการบรรจุ ทั้งนี้ หากปรากฏประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือภาพลักษณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยุติการว่าจ้างได้โดยพลัน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่