ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ และกำหนดการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้
๑. รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ
เลขประจำตัว                  ชื่อ-นามสกุล
๐๑                          นางสาวพัชราภา เทียมเวช
๐๒                          นางสาวณปภา มนธาตุผลิน
๐๓                          นางสาวสุมัธยา เอกโชติ
๐๔                          นางสาวเยาวลักษณ์ ภิรมย์สิริชล
๐๕                          นางสาววีรตรี ชาญสตบุตร
๐๖                          นางปิยะพร เรกาล่า
๒. สถานที่สอบ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Road, N.W., Washington, D.C. 20008
๓. กำหนดการสอบ
๓.๑ สอบข้อเขียน วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓.๒ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้ใดไม่เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ http://www.thaiembdc.org