นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๘

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งนิวซีแลนด์จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล

ผู้นำเอเปคหารือ ๓ ประเด็นสำคัญคือ (๑) บทบาทของเอเปคในการแก้ปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-๑๙ อย่างเร่งด่วน (๒) การทำงานเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ (๓) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในระยะยาว

ในประเด็นการแก้ปัญหาฯ อย่างเร่งด่วน ผู้นำเอเปคย้ำความสำคัญของการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการแบ่งปันวัคซีนและขยายการผลิตวัคซีน และอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนวัคซีน พร้อมทั้งสนับสนุนการเดินหน้าเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัย ในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม การสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัลที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และย้ำความสำคัญของการยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคี พร้อมทั้งคาดหวังให้ที่ประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๑๒ (MC12) มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมการกำหนดนโยบายการคลังที่เน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางการคลังในระยะยาว และสนับสนุนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เรียกร้องให้เอเปคเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส โดยเอเปคจะเดินหน้าทำงานเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป ทั้งนี้ ผู้นำเอเปคได้ย้ำความสำคัญในการสนับสนุน MSMEs สตรี และกลุ่มที่ยังไม่ได้แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยขับเคลื่อน

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความสำคัญของการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด ๑๙ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเสนอแนะ ๓ ประเด็นที่เอเปคควรให้ความสำคัญ ได้แก่ (๑) การเร่งให้ภูมิภาคกลับมาเชื่อมโยงกัน โดยสนับสนุนการกำหนดมาตรการส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัย (๒) กระตุ้นการค้าการลงทุน ผลักดันการเปิดเสรีการค้าและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการค้าพหุภาคี และผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายคือการบรรลุเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) (๓) การพลิกโฉมเศรษฐกิจเพื่อสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปแลกเปลี่ยนในที่ประชุมด้วย

การประชุมผู้นำเอเปคครั้งนี้ จัดขึ้นในสภาวการณ์ที่สมาชิกเอเปคต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เป็นปีที่สองผ่านระบบการประชุมทางไกล แต่ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยผู้นำเอเปคสามารถรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สำคัญ ๒ ฉบับ ได้แก่ แผนปฏิบัติการ “เอาทีอารอ” (Aotearoa Plan of Action) ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานของเอเปคในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ และปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งนี้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งเจ้าภาพเอเปค และประกาศหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล ซึ่งเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคต่างต้อนรับเป็นอย่างดี