สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธเมตตามหาบารมี เมือง Gautier รัฐ Mississippi

เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทีมกงสุล นำโดยกงสุลศาสตร์ ชัยวรพร เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธเมตตามหาบารมี เมือง Gautier มลรัฐ Mississippi เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ เช่น การขอสูติบัตรและมรณบัตรไทย การรับรองเอกสาร การทำหนังสือมอบอำนาจ งานนิติกรณ์ ฯลฯ แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง Gautier และเมืองโดยรอบในรัฐ Mississippi เช่น เมือง Biloxi เมือง Gulfport เมือง Ocean Springsเมือง Jackson รวมไปถึงจากรัฐใกล้เคียง อาทิ รัฐ Louisiana รัฐ Alabama รัฐ Florida รัฐ Georgia รัฐ Texas และรัฐ Tennessee เป็นต้น

กิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้งสองวันได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่มที่เข้ารับบริการแบบ walk-in โดยมีผู้มารับบริการกว่า 380 คน 

ทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระพิสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตามหาบารมี สำหรับการอนุญาตและการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ รวมไปถึงอาสาสมัครชุมชนไทยทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียมสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข 

การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้นับเป็นการเดินทางไปให้บริการที่รัฐ Mississippi เป็นครั้งแรกของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะเดินทางไปให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องคนไทย ตลอดจนขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัด/ชุมชนไทยในพื้นที่ใหม่ๆ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมเขตอาณาในความดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ นอกเหนือไปจากในพื้นที่ที่ได้เดินทางไปให้บริการอยู่เป็นประจำ

Share on facebook
Facebook