ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ที่ ๔๒/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

*****************

 

                   ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                   สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ และกำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้

                   ๑. รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ

เลขประจำตัว                                             ชื่อ-นามสกุล  

๐๑                                          นางอัจฉราภรณ์ ฟอสเตอร์

๐๒                                          นางสาวจริยา บุญมา

๐๓                                          นางสาวภาวิดา ประทุมรัตน์

๐๔                                          นางสาวพบพร กัญจนวัตตะ

๐๕                                           นางสาวนีลามพร อันประนิตย์

๐๖                                           นายถิรพัฒน์ คงสำราญ

๐๗                                           นายธวัชชัย เลอเลิศกิจสกุล

๐๘                                           นางจิดาภา เลเดอเรอร์

๒. สถานที่สอบ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Road, N.W., Washington, D.C. 20008

๓. กำหนดการสอบ

๓.๑ สอบข้อเขียน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓.๒ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้ใดไม่เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org