พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟูสเตอร์ (Valentin Fuster, MD, PhD.) จากสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาวิจัยบทบาทของเกล็ดเลือดในกระบวนการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ และประโยชน์ของการให้ยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่นำมาใช้เป็นทางเบี่ยงภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งช่วยพัฒนาการให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล (Bernard Pécoul, MD, MPH.) จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากการจัดทำโครงการจัดหายาสำหรับโรคที่ถุกละเลย ซึ่งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรทั่วโลก

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๔
สาขาการแพทย์ ได้แก่
๑. ศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก (Katalin Karikó, Ph.D.) จากฮังการี/สหรัฐอเมริกา และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ดรู ไวส์แมน (Drew Weissman, M.D., Ph.D.) จากสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาวิจัยวิธีการนำเมสเซนเจอร์ อาร์เอนเอ (mRNA) มาใช้ในทางการแพทย์ ทำให้เกิดวัคซีนโควิด-๑๙ ชนิด mRNA
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ คัลลิส (Pieter Cullis, Ph.D.) จากแคนาดา จากการวิจัยอนุภาคไขมัน ลิปิดนาโนพาร์ติเคิล จนถูกนำมาใช้นำมาใช้ในการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ชนิด mRNA

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี แห่งการพระราชสมภพ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทางด้านการแพทย์ และด้านการสาธารณสุข เป็นประจำทุกปี แต่ละรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.princemahidolaward.org/

ที่มา www.mfa.go.th/th

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๓

สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟัสเตอร์ (Valentin Fuster, M.D., Ph.D.)

จากสหรัฐอเมริกา

สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล (Bernard Pécoul, M.D., MPH.)

จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉายพระฉายาลักษณ์แก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคู่สมรส และคณะ ณ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ

 

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๔

สาขาการแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก (Katalin Karikó, Ph.D.)

จาก สหรัฐอเมริกา / ฮังการี

สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ดรู ไวส์แมน  (Drew Weissman, M.D., Ph.D.)

จาก สหรัฐอเมริกา

สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ คุลลิส (Pieter Culllis, Ph.D.)
จาก แคนาดา

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉายพระฉายาลักษณ์แก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคู่สมรส และคณะ ณ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ

 

ที่มา: https://www.princemahidolaward.org/th/


Prince Mahidol Award Laureate 2020
in the Field of Medicine

The year 2020 there were 44 nominations in total from 18 countries worldwide, 2 were selected to receive the Awards. The Prince Mahidol Award Laureates in the field of Medicine is awarded to Professor Dr. Valentin Fuster, the United State of America, and in the field of Public Health is awarded to Dr. Bernard Pécoul, Republic of France.

PRINCE MAHIDOL AWARD LAUREATE 2020
IN THE FIELD OF MEDICINE

Valentin Fuster, M.D., Ph.D.
United States
Read more

PRINCE MAHIDOL AWARD LAUREATE 2020
IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH

Bernard Pécoul,  M.D., MPH.
French
Read more


 

Prince Mahidol Award Laureate 2021
in the Field of Medicine

The year 2021 there were 86 nominations in total from 35 countries worldwide, 3 were selected to receive the Awards. The Prince Mahidol Award Laureates in the field of Medicine is awarded to Professor Dr. Katalin Karikó, United States of America /Hungary, Professor Dr. Drew Weissman United States of America and Professor Dr. Pieter Cullis, Canada.

PRINCE MAHIDOL AWARD LAUREATES 2021
IN THE FIELD OF MEDICINE

Katalin Karikó, Ph.D.
Hungary/United States
Read more

PRINCE MAHIDOL AWARD LAUREATES 2021
IN THE FIELD OF MEDICINE

Drew Weissman, M.D., Ph.D.
United States
Read more

PRINCE MAHIDOL AWARD LAUREATES 2021
IN THE FIELD OF MEDICINE
Professor Dr. Pieter Cullis.
Canada
Read more

.

Source: https://live.princemahidolaward.org/