ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา
ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ และกำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้
๑. รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ
เลขประจำตัว                                 ชื่อ-นามสกุล
         ๐๑                                   นางวันวิสาข์ เฮอร์นันเดซ
         ๐๒                                   นางสาวสวรรยา อัศวสุรชัย
         ๐๓                                   นางสาวจริยา บุญมา
         ๐๔                                   นายอาชวิน เดชนพรัตน์
         ๐๕                                   นายธีรพงศ์ หอมหวล
๒. สถานที่สอบ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Road, N.W., Washington, D.C. 20008
๓. กำหนดการสอบ
๓.๑ สอบข้อเขียน วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓.๒ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้ใดไม่เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org