ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ดังนี้

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

๑.นางสาวจริยา บุญมา

๒. นางวันวิสาข์ เฮอร์นันเดซ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารายงานตัวที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Rd. NW. Washington D.C. 20008 ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สำหรับบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครั้งนี้ให้มีผล ๑ ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกการขึ้นบัญชีดังกล่าว