เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบเอเปค

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๕ เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Matt Murray เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของสหรัฐฯ โดยมีนาย Michael Beeman  Assistant USTR for Japan, Korea and APEC นายนพดล คันธมาศ อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของเอเปคครั้งที่ ๑ และประเด็นที่ไทยและสหรัฐฯ สามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนภายในเอเปคได้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและเป้าหมายกรุงเทพเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG

 

.