เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือกับประธาน National Center for APEC (NCAPEC)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้หารือทางไกลกับนาง Monica Hardy Whaley ประธาน National Center for APEC (NCAPEC) เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับ ศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้และการเจ้าภาพการประชุมเอเปคของสหรัฐฯ ปี 2566