ขอเชิญชวนร้านอาหารไทยในเขตพื้นที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ร้านอาหารไทย ประจำปี ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ๒๕๖๕ ทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนร้านอาหารไทยในเขตพื้นที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑล ร่วมเผยแพร่ประเพณีที่สำคัญของไทยตลอดจนอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ประจำชาติที่โดดเด่น ในกิจกรรม “It’s Spring, Let’s eat THAI” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมกันสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและสร้างกระแสความนิยมอาหารไทย ในสหรัฐอเมริกาให้เป็นที่นิยมในวงกว้างและสร้างกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

ร้านอาหารที่สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

(๑)  ตกแต่งร้านเพื่อสร้างบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์

(๒)  ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ของร้านอาหาร เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบไฟล์ภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้จากเว็บไซต์ https://thaiembdc.org/thainewyear2022/ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(๓)  จัดเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล เช่น เมนูแนะนำจากเชฟ ชุดเมนูอาหาร และสามารถส่งเมนูพิเศษ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ นำไปประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์กิจกรรมที่ https://thaiembdc.org/thainewyear2022/

(๔)  เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลต่าง ๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับผู้รับประทานอาหารไทยของร้านอาหารที่ร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องถ่ายภาพลงสื่อสังคมออนไลน์ (Instagram) และพิมพ์ @eatthaidmv และ #thaifoodthainewyear2022 พร้อมระบุชื่อร้านอาหารด้วยทุกครั้ง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนร้านอาหารที่สนใจแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น มายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cultural@thaiembdc.org ภายในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ร่วมประชุมหารือในรายละเอียดของกิจกรรมในโอกาสแรกต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

[กดอ่านประกาศ pdf file]