ประกาศการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ที่  ๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

***************

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้องค์กรหรือบุคคลทั่วไป เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กำหนดกฐินกาลเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่งคงสืบไป สามารถขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระพุทธศาสนาในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๑๓ รัฐ ได้แก่ รัฐแอละแบมา รัฐเดลาแวร์ รัฐฟลอริดา รัฐจอร์เจีย รัฐลุยเซียนา รัฐแมริแลนด์ รัฐมิสซิสซิปปี รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐเทนเนสซี รัฐเทกซัส รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย รวมทั้งเครือรัฐเปอร์โตริโก โปรดแจ้งความจำนงพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักพระราชวัง
มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่อยู่ เลขที่ 1024 Wisconsin Ave NW, Washington D.C. 20007 ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และข้อมูลที่ต้องจัดส่ง ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์

๑.๑  วัดพระพุทธศาสนาที่จะเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายจะต้องมีพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนพรรษา (๓ เดือน) อย่างน้อย ๕ รูป
๑.๒  ผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและเป็นบุคคลเดียวกับประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน

 

๒.  ข้อมูลที่ต้องจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ

๒.๑  ประวัติวัด

๒.๑.๑ ประวัติวัดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
๒.๑.๒ ข้อมูลและภาพถ่ายสี เกี่ยวกับกิจกรรมของวัด (อาทิ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมที่วัดสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ) ทั้งการดำเนินการที่ผ่านมาและ ที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคต
๒.๑.๓ ข้อมูลการได้รับพระราชทาน/ประธานผ้าพระกฐินที่ผ่านมา
๒.๑.๔ สิ่งก่อสร้างในวัด

๒.๒  ประวัติเจ้าอาวาส พร้อมภาพถ่ายสี

๒.๓  รายชื่อพระที่จำพรรษาถ้วนพรรษาทุกรูป โดยวัดจะต้องมีพระจำพรรษาถ้วนพรรษา (๓ เดือน) อย่างน้อย ๕ รูป

๒.๔  ประวัติผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินโดยละเอียด พร้อมภาพถ่ายสี (ผู้ที่เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินต้องมีสัญชาติไทยและเป็นบุคคลเดียวกับผู้ขอพระราชทาน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางไทยของบุคคลดังกล่าวที่ยังไม่หมดอายุ

๒.๕  มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

๒.๖  ขอให้จัดทำหนังสือลงนามของผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินและเอกสารประกอบในกระดาษ A4 แนวตั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อ่านประกาศ PDF