ประกาศจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)

ผู้มีสัญชาติไทย
– ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
– เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง
– ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
– สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก)
 
ชาวต่างชาติ
– ลงทะเบียน Thailand Pass
– แนบเอกสาร ได้แก่
  • หนังสือเดินทาง
  • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  • หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่นๆ)
– ได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง
– สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร