การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ พร้อมช่องทางลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ  https://thaiembdc.org/ (หน้า splash page) และ https://thaiembdc.org/3june2565/

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมคู่สมรสเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่ผู้ร่วมพิธีทุกคนจะลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยร่วมกับโบสถ์ Kingdom Fellowship A.M.E. Church รัฐ Maryland จัดชุดอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน อาทิ ผ้าอ้อม ผ้าเช็ดมือ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับผู้หญิง ใส่กล่องเพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนและครอบครัวผู้ยากไร้ในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง

 

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ยังคงแพร่กระจายและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมากหรือการมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง