ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา