รับสมัครเด็กและเยาวชนเชื้อสายไทยในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี”


ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี มีจิตสาธารณะและจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างเยาวชนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบเพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “ํYoung ทำดี” ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนเชื้อสายไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะได้รับพิจารณาคัดเลือกร่วมกับผู้สมัครในระดับกรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเด็กและเยาวชนเชื้อสายไทยในสหรัฐอเมริกา สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลดและส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ที่ www.m-culture.go.th/surveillance

ดูประกาศ 

ดูใบสมัคร