ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา