สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ทุกชั้นตรา ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรายชื่อที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒ ข วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๔ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย (๑) นายนพพร ภู่เจริญ และ (๒) นายพันธุ์สัคค์ ศรีเพ็ญ ทั้งนี้ ภายในงาน มีบุตรชายของนายนพพรฯ ภรรยาของนายพันธุ์สัคค์ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้แก่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง รวมถึงนายพงษ์ศักดิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท PD Design & Associates เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีข้างต้นด้วย

 

 

นายนพพร ภู่เจริญ ช่วยงานก่อสร้างวัดไทยมากว่า ๓๑ ปี ประเมินมูลค่าได้ ๗,๖๔๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ (๑) วัดพุทธรังสี ไมอามี เขียนแบบหุ่นจำลอง ขอเปลี่ยน zoning ยื่นขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง (๒๕๓๒ – ๒๕๔๕) รวมทั้งออกแบบและสร้างประตูพญานาคทางเข้าวัด ซ่อมแซมห้องปรับเป็นกุฏิให้พระพำนัก (๒๕๕๑) ต่อเติมสร้างห้องครัวอเนกประสงค์และห้องน้ำ ๒ ห้อง (๒๕๕๖) เขียนแบบ/สร้างศาลาที่ลานโพธิ์ (๒๕๕๙) เตรียมการสร้างศาลาอเนกประสงค์ “สิรีธรรมวิเทศ” เจดีย์สมาธิวิหาร และอาคารเก็บของ (๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน) และ (๒) วัดมหาธาตุเจติยาราม เขียนแบบหุ่นจำลอง ขอเปลี่ยน zoning (๒๕๕๒) รวมถึงออกแบบสวน Asian Tsunami Memorial Garden อุทิศให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ Tsunami ที่ประเทศไทยในโอกาสทำบุญ ๑๐๐ วัน (๒๕๔๗) และออกแบบ/สร้างที่ประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จสู่สวรรคาลัย (๒๕๖๐)

นายพันธุ์สัคค์ ศรีเพ็ญ ออกแบบ/ควบคุมการก่อสร้างอาคาร/อุโบสถ/เจดีย์ ให้วัดไทยพุทธดัลลัสและวัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส โดยไม่คิดค่าตอบแทน ออกแบบ/ควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่วัดไทยพุทธดัลลัส โดยไม่คิดค่าตอบแทน (๒๕๕๙) เป็นประธานจัดงานประจำปีออกงานร้านอาหารไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่วัดไทยพุทธดัลลัส (๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทเพื่อทำการค้าในสหรัฐฯ ที่การประชุมสามัคคีซัมมิทของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ ๕ ที่เมืองซานดิเอโก (๒๕๕๘) ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนที่ติดค้างในท่าอากาศยานนานาชาติ DFW รัฐเท็กซัส และช่วยเหลือในการทำเอกสารในช่วงต้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งรวบรวมอาสาสมัครสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการดำเนินภารกิจส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษ (๒๕๖๓)