ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านประกาศ

 

อ่านประกาศได้ที่
https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2022/08/Ann12-2565.pdf