เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบหารือเอกอัครราชทูต Robert Godec ในโอกาสที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ในการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต Robert Godec ในโอกาสที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ในการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โดยมี Deputy Assistant Secretary Melissa Brown และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าร่วมทานอาหารด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต มนัสวี ได้กล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่มีพลวัตรมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรอบปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูต Godec ได้กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของตนในการไปรับหน้าที่ที่ประเทศไทย ส่วนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยได้กล่าวถึงพัฒนาการในความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ด้านต่าง ๆรวมทั้งข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ที่จะครบรอบในปีหน้า