เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่ ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ของไทยที่เข้าร่วมการหารือระหว่างอาหารกลางวัน ได้แก่ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงวอชิงตัน อีกทั้งยังมีผู้แทนจากสถาบัน Smithsonian Institution 2 ท่าน ได้แก่ ดร. Paul Taylor ผู้อำนวยการ Asian Cultural History Program และนาย Matthew Arnold นักวิจัยจากโครงการเดียวกัน รวมถึงผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs (OES) กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วย