เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ กราบนมัสการลาพระราชมงคลรังษี ในโอกาสครบวาระประจำการ


เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2565 นายมนัสวี ศรีโสดาพล และ พ.อ.ยรรยงค์ อินนันชัย รองผู้ช่วยทูตทหารบก และนางกรานต์จนรักษ์ อินนันชัย ภริยา พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กราบนมัสการลาพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการและได้ร่วมกับชุมชนไทยฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจน ถวายเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งผู้แทนสมาคมไทยในสหรัฐฯ อาทิ สมาคมไทยปักษ์ใต้ สมาคมไทยอีสาน ชมรมรวมน้ำใจ สมาคมไหหลำ สมาคมไทยบัลติมอร์ สมาคมไทย-อเมริกัน สมาคม สมาคมไทย ณ อเมริกา (ส.ท.อ) บริษัทอีสแลนด์ฟูต ร้านบางกอกกาเด้น และวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี จัดเป็นเกียรติในโอกาสครบวาระประจำการ โดยก่อนเดินทางกลับ เอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งมอบถวาย Thai Corner ซึ่งมูลนิธิไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดถวายให้แก่ทางวัดเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีพระครูสิริสิทธิวิเทศ เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์วัดไทยฯ ดี.ซี. เป็นผู้รับถวาย