สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตมนัสวีฯ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ณ กรุงวอชิงตัน โดยมี นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และนางสาวดุษฎี กลิ่นโพธิ์ ที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย