รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ–อาเซียน (USABC) และสภาหอการค้าสหรัฐฯ (USCC)


เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือในช่วงการรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียน (US-ASEAN Business Council : USABC) หอการค้าสหรัฐอเมริกา (US Chamber of Commerce: USCC) และบริษัทภาคเอกชนสหรัฐฯ ณ โรงแรม JW Marriott Essex House นครนิวยอร์ก ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ โดยมีนาย Ted Osius ประธาน USABC นาย John Goyer ผู้อำนวยการบริหารด้านเอเชียตะวันออก USCC นาง Melissa Brown Deputy Assistant Secretary กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และผู้บริหารจากหลายบริษัท ได้แก่ Chevron ConocoPhillips Cheniere Koch และ Viatris เข้าร่วม

รนรม./รมว.กต. นำเสนอวิสัยทัศน์นโยบายและพัฒนาการที่สำคัญของไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ครอบคลุม เข้มแข็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) ซึ่งมีความสอดคล้องกับหัวข้อหลัก (theme) ของการประชุม UNGA77 “A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges” รวมทั้งนำเสนอการดำเนินการที่สำคัญของไทยในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งในกรอบอาเซียน ตลอดจนประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญภายใต้กรอบ IPEF และวาระการเป็นเจ้าภาพ กปช. เอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

รนรม./รมว.กต. มุ่งแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายการลงทุนโดยภาคเอกชนสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือตาม Communique on Strategic Alliance and Partnership และ MOU on Promoting Supply Chain Resilience ที่ รนรม./รมว.กต. และ รมว.กต. สหรัฐฯ ได้ร่วมลงนามเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG พลังงานสะอาด การดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจดิจิทัล และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

รนรม./รมว.กต. สร้างความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจไทยกับคณะนักธุรกิจ โดยนำเสนอนโยบายและพัฒนาการของไทยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนต่างประเทศรวมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ เข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตลอดจนเน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม เข้มแข็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รนรม./ รมว. กต. ตอบข้อซักถามภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในหลากหลายประเด็น อาทิ แนวคิดของไทยภายใต้หัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย (เปิดกว้าง เชื่อมโยงกัน สร้างสรรค์ สู่สมดุล) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่สหรัฐฯ มุ่งผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี ๒๕๖๖ นอกจากนี้ บริษัทภาคธุรกิจสหรัฐฯ แสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการทำงานกับภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

ที่มา: https://www.mfa.go.th/th/content/Ausabc220965
USCC  USABC  BCG  EEC