รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๘/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

และสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)