ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ และกำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ

เลขประจำตัว                                             ชื่อ-นามสกุล  

๐๑                                                       นางสาวอุไรริน ขอบุญ

๐๒                                                       นายณัฐดนัย ต๊ะพันธ์วงค์

๐๓                                                       นางสาวธิดารัตน์ โพธิเพียรทอง

๐๔                                                       นางสาววิศารัตน์ ทัศน์จันทร์

๐๕                                                       นางอาไดน่า แสงชาญชัย

๒. สถานที่สอบ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Road, N.W., Washington, D.C. 20008

๓. กำหนดการสอบ

๓.๑ สอบข้อเขียน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓.๒ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้ใดไม่เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕