ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง การรับสมัครบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร / อัตราค่าจ้าง
       ตำแหน่ง                      บุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
       อัตราค่าจ้าง                 ๓,๒๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
๒. หน้าที่รับผิดชอบ
       ๒.๑ ดูแลตรวจตราบุคคลภายนอก เข้า-ออก พร้อมทั้งเฝ้าระวัง และสังเกตการณ์ระบบกล้องวงจรปิดของอาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยคำนึงถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
       ๒.๒ ดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และซ่อมแซมอาคารฝ่ายกงสุลฯ ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งรวมถึงระบบไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ
       ๒.๓ อำนวยความสะดวกบริษัททำความสะอาดอาคารฝ่ายกงสุลฯ ประจำวัน
       ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติทั่วไป
       ๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า นับแต่วันที่บรรจุ
       ๓.๒ เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
       ๓.๓ มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
       ๓.๔ สามารถใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และอินเตอร์เน็ตได้ในระดับปานกลาง
       ๓.๔ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
       ๓.๕ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
       ๓.๖ มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในการบริการ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
       ๓.๗ ไม่มีพันธะทางการทหาร
       ๓.๘ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
๔. การรับสมัคร
       ๔.๑ ยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ consular@thaiembdc.org ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)
       ๔.๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่โทร +๒๐๒ ๖๔๐ ๕๓๒๘ (นางสาวพนัชกร โรจนวิภาต)
๕. หลักฐานการสมัคร
       ๕.๑ ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ x ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
       ๕.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resumé)
       ๕.๓ สำเนาหลักฐานแสดงสถานะการพำนักอยู่ในสหรัฐฯ และการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
       ๕.๔ สำเนาประวัติการศึกษา
       ๕.๕ สำเนาหนังสือรับรองการทำงานและการฝึกอบรม (หากมี)
       ๕.๖ สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการสมัครงาน
๖. วิธีการคัดเลือก
       สอบสัมภาษณ์
๗. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)
       บัดนี้ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕    – ช่วงเวลาการรับสมัคร
       ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕              – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
       ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕              – สอบสัมภาษณ์
       ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕                      – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง
       ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕                      – วันรายงานตัว
** ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเดินทางมาสอบด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามกำหนดการข้างต้นทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembdc.org อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) ของรัฐซึ่งตนมีภูมิลำเนาต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับการบรรจุ ทั้งนี้ หากปรากฏประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือภาพลักษณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยุติการว่าจ้างได้โดยพลัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯและใบสมัครงานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้