ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ดังนี้
 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
๑. นายณัฐดนัย ต๊ะพันธ์วงศ์
 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (รายชื่อสำรอง)
๒. นางสาววิศารัตน์ ทัศน์จันทร์
๓. นางอาไดน่า แสงชาญชัย
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (หมายเลข ๑) เข้ารายงานตัวที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Rd. N. W. Washington, D.C. 20008 ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ
 
สำหรับบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครั้งนี้ให้มีผล ๑ ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกการขึ้นบัญชีดังกล่าว
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕