ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๒๒/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา
 
ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้
 
๑. รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ
     เลขประจำตัว                             ชื่อ-นามสกุล
            ๐๑                            นายภาณุพันธ์ ปทุมานนท์
 
๒. สถานที่สอบ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Road, N.W., Washington, D.C. 20008
 
๓. กำหนดการสอบ
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้ใดไม่เข้ารับการสอบตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕