รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๒๓/๒๕๖๕  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ดังนี้
 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
๑. นายภาณุพันธ์ ปทุมานนท์
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้ารายงานตัวที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Rd. NW. Washington D.C. 20008 ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ
 
สำหรับบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครั้งนี้ให้มีผล ๑ ปี หรือจนกว่าจะยกเลิกการขึ้นบัญชีดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕