หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยแสดงความยินดีในโอกาสเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายโจเซฟ อาร์ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงวอชิงตัน ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา

หลังพิธีดังกล่าว หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ซึ่งรวมถึงผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร อัครราชทูตฝ่ายการคลัง อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตธานีฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมด้วย

ข้อความคำกล่าว (Written Remarks) ของเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์

ข้อความคำกล่าวตอบ (Reply) ของประธานาธิบดีไบเดน