เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดงานอบรมนวดไทยโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นประธานเปิดงานอบรมนวดไทยในหลักสูตร “Integrative Deep Tissue Massage” ซึ่งจัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม Hilton Garden Inn Silver Spring North เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ฝึกฝน และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพนวดไทย โดยมีคุณวรรษขณิษฐ์ หลักคำ แชมป์นวดอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ ปี 2022 และแชมป์นวดโลกสากลปี 2022 เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าอบรมกว่า 60 คน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมสมาคมนวดไทยฯ ที่เป็นตัวอย่างของการรวมตัวทางกลุ่มวิชาชีพของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ที่เข้มแข็ง ที่สามารถมีบทบาทเป็นวงกว้างในระดับประเทศ/ระดับชาติ ไม่ใช่เพียงแค่ระดับท้องถิ่น โดยนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐาน แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ และเทคนิคประสบการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพที่อาจส่งเสริมให้เกิดรายได้แล้ว สมาคมฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อชาวอเมริกันและชาวโลกผ่านการนวดไทย ซึ่งถือเป็น soft power ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย 


ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ฝากให้ผู้ประกอบอาชีพนวดคอยเป็นหูเป็นตาและชักชวนผู้ร่วมอาชีพที่อาจใช้อาชีพนวดไทยในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อช่วยกันรักษาภาพลักษณ์อันดีงามและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีและวิชาชีพการนวดไทย อีกทั้งฝากถึงผู้ประกอบวิชาชีพนวดถึงประเด็นทางด้านกฎหมายต่อวิชาชีพ เงื่อนไขการทำงานที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และยังแนะนำการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การใช้แอพพลิเคชั่น หรือ QR code ต่างๆ บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ หรือในสถานที่ประกอบการ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวและมวยไทย เป็นต้น


ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้ “การนวดแผนไทย (Nuad Thai, traditional Thai massage)” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในประเภทรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)