ของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้ประชาชนจากกระทรวงการต่างประเทศ


1. บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)

“ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่

  • สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
  • ให้บริการคนละ 1 เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเองเท่านั้น

2. บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. (Bangkok m Mobile Service)

“ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
  • บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร
  • บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

3. บริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียว (จำนวน 100 คิว/วัน)

“ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)”
  • ต้องรับบริการ “ก่อนเวลา 11.30 น.” เท่านั้น ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทุกแห่ง (ได้ทั้งแบบจองคิวและ walk in)
  • รับเล่มหนังสือเดินทาง เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ ที่เดียว

ค่าธรรมเนียม

  • หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ปกติ 3,000 บาท)
  • หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (ปกติ 3,500 บาท)
    **การทำหนังสือเดินยังมีค่าธรรมเนียม 1,000 บ. และ 1,500 บ. ตามข้างต้นนะคะ**

4. บริการทำหนังสือเดินทางวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

“ตลอดปี 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดยาว)” ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate)

5. บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร) 

ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดปี 2566 (โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือน)