รับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๒๔/๒๕๖๕

เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร / อัตราค่าจ้าง    

                           ตำแหน่ง                   บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

                           อัตราค่าจ้าง              ๓,๑๒๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

๒. หน้าที่รับผิดชอบ              

                           ๒.๑ งานกงสุล ได้แก่ งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย งานชุมชนไทย งานตรวจลงตรา งานนิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎร งานหนังสือเดินทาง งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร งานกงสุลสัญจร งานประชาสัมพันธ์ รับไปรษณีย์ รับโทรศัพท์ และตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

                           ๒.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

                           ๓.๑ เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักและสามารถทำงานที่มีรายได้ในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                           ๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนับแต่วันที่สมัคร

                           ๓.๓ มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน และเรียบเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

                           ๓.๔ มีทักษะในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

                           ๓.๕ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

                           ๓.๖ มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในการบริการ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

๔. การรับสมัคร

                           ๔.๑ ยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ consular@thaiembdc.org ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

                           ๔.๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่โทร +๒๐๒ ๖๔๐ ๕๓๒๘ (นางสาวพนัชกร โรจนวิภาต)

. หลักฐานการสมัคร

                           ๕.๑ ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ x ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

                           ๕.๒ สำเนาหลักฐานแสดงสถานะการพำนักและการทำงานที่มีรายได้ในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                           ๕.๓ สำเนาประวัติการศึกษา

                           ๕.๔ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resumé)

                           ๕.๕ สำเนาหนังสือรับรองการทำงานและการฝึกอบรม (หากมี)

                           ๕.๖ สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการสมัครงาน

๖. วิธีการคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

๗. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

                           บัดนี้ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖                – ช่วงเวลาการรับสมัคร

                           ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖                           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

                           ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖                           – สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

                           ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖                           – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง

** ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเดินทางมาสอบด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ

       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามกำหนดการข้างต้นทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembdc.org อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิสอบหรือผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและถูกตัดสิทธิ

       ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) ของรัฐซึ่งตนมีภูมิลำเนาต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับการบรรจุ ทั้งนี้ หากปรากฏประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือภาพลักษณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยุติการว่าจ้างได้โดยพลัน

       ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุลและใบสมัครงานในรูปแบบไฟล์ PDF