เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับผู้แทนสมาคม ชมรม วัด ผู้สื่อข่าว และนักศึกษาไทย ในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง และจากรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เพื่อหารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ รวมทั้งรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะ ตลอดจนประเด็นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย จะสามารถสนับสนุนและผลักดันให้กับชุมชนไทยในสหรัฐฯ ได้

เอกอัครราชทูตฯ ย้ำถึงความสำคัญของการสร้างชุมชนไทยในสหรัฐฯ ที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วม และอำนาจต่อรอง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทย รวมไปถึงสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ผ่าน soft power ต่าง ๆ อาทิ อาหาร การท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ นวด/สปา มวยไทย ฯลฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ที่ประชุมฯ ยังได้หารือกันในอีกหลายประเด็น อาทิ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปีไทย-สหรัฐฯ และกิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์คนไทย การรวมตัวของกลุ่มธุรกิจไทยในสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งไทยทาวน์ในกรุงวอชิงตันหรือเขตใกล้เคียง (DMV) เป็นต้น

[English version]