เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศและพิธีการ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือนาง Christine M. Warnke, Ph.D. หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศและพิธีการ กรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดเทศกาลไทยที่ National Mall ในเดือน ก.ค. ๒๕๖๖ การฉลองครบรอบ ๖๑ ปีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพฯ-กรุงวอชิงตัน และการฉลองครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้ที่กรุงวอชิงตัน

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงสาขาความร่วมมือที่กรุงเทพฯ สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติกับกรุงวอชิงตันได้ อาทิ โครงการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน (สร้างวัสดุใหม่จากขยะ ทำปุ๋ยหมักจากขยะสด ลดปริมาณขยะเป็นศูนย์) ขณะที่นาง Christine กล่าวถึงกลุ่ม C40 Cities Climate Leadership Group ที่ผู้นำเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมตัวเพื่อหารือกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กรุงวอชิงตันและกรุงเทพฯ เป็นสมาชิก รวมถึงความสำเร็จของศูนย์นวัตกรรมด้านสาธารณสุขของกรุงวอชิงตันที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กรุงเทพฯ ได้

เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงตัวเลขการค้าไทย-สหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนคนไทยในพื้นที่ที่สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในกรุงวอชิงตัน โดยเฉพาะโครงการสำหรับชุมชนเอเชีย-อเมริกันและเยาวชนรุ่นใหม่ที่นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ในการนี้ นาง Christine กล่าวชื่นชมและสนใจโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ว่า เป็นสาขาความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับกรุงวอชิงตัน และรับจะหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของเมืองเพื่อให้นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

DC Bangkok Agreement 1962 | os.dc.gov