เอกอัครราชทูตธานีฯ เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันให้กับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงวอชิงตันในการ ร่วมหารือกับ Dr. Kurt Campbell, Deputy Assistant to the President and Coordinator for the Indo-Pacific และนาย Yohannes Abraham เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำอาเซียน

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมหารือระหว่างอาหารกลางวันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงวอชิงตันกับสภาความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมี Dr. Kurt Campbell, Deputy Assistant to the President and Coordinator for the Indo-Pacific นาย Yohannes Abraham เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำอาเซียน นาง Jung Pak ตำแหน่ง Deputy Assistant Secretary สำนักกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินการให้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-สหรัฐฯ เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเสนอว่า อาจร่วมมือกันในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผ่านความร่วมมือด้านดิจิทัลและ IPEF การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การลดช่องว่างด้านการพัฒนา และด้านสาธารณสุขผ่านศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) นอกจากนี้ ได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการพัฒนาในลุ่มน้ำโขงผ่าน The Mekong-U.S. Partnership (MUSP)

เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวถึงการฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปีไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้ โดยตั้งใจจะยกระดับความเป็นพันธมิตรผ่านการเยือนหรือหารือทวิภาคีระดับสูงในโอกาสที่จะมีผู้แทนรัฐมนตรีของไทยหลายท่านมาประชุมเอเปคในสหรัฐฯ รวมทั้งจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น การสัมมนาโต๊ะกลมเรื่องพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐฯ อดีต ปัจจุบันและอนาคต ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ร่วมจัดกับ Asia Foundation และงานเทศกาลไทยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่บริเวณ National Mall

ฝ่ายสหรัฐฯ ย้ำความสำคัญของความร่วมมือกับอาเซียน และให้ความมั่นใจว่าจะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียน-สหรัฐฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น ปีนี้จะเริ่มให้ทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมอบรมในโครงการ US-ASEAN Institute for Rising Leaders นอกจากนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ ให้ความมั่นใจกับฝ่ายอาเซียนว่าจะดำเนินนโยบายแข่งขันกับจีนอย่างมีความรับผิดชอบ และต้องการความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นกัน

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล
#CommunicateXConnect