ผู้นำชุมชนไทยและร้านอาหารไทยประชุมหารือต่อเนื่องตั้งสมาคมร้านอาหารไทยแห่งสหรัฐอเมริกาและไทยทาวน์ใน DMV

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือต่อเนื่องกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผู้นำชุมชนไทยที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง และจากรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมร้านอาหารไทยแห่งสหรัฐอเมริกา (Thai Restaurant Association of America – TRAA) และไทยทาวน์ในเขต DMV ซึ่งที่ประชุมได้หารือกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานเบื้องต้นจำนวน ๘ ท่าน เพื่อหารือและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมฯ ทั้งนี้ ทนายความจากสมาคมทนายความไทย-อเมริกัน (Thai American Bar Association – TABA) จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับคณะทำงาน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันกำหนดประเภทสมาชิกสมาคมฯ ในเบื้องต้นออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๒) พนักงานและลูกจ้างของร้าน/ธุรกิจ และ        ๓) บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจอุตสาหกรรมอาหารไทย

๒. ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งไทยทาวน์ในเขต DMV ที่มีผู้นำเสนอใน ๓ พื้นที่ในรัฐเวอร์จิเนีย ได้แก่ พื้นที่ว่างใน Loudoun County อาคารพาณิชย์ในเมือง Chantilly และบริเวณถนน Carlin Spring ตัดกับ Route 7 โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะกลับไปตรวจสอบและศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละพื้นที่ รวมทั้งหาสถานที่อื่น ๆ ที่อาจมีความเหมาะสมมานำเสนอเพิ่มเติมต่อไปด้วย

๓. ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งกิจกรรมสัปดาห์ร้านอาหารไทยช่วงสงกรานต์ (Songkran Thai Restaurant Week) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และงานเทศกาลไทยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect