เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบปะสังสรรค์กลุ่มคนไทยรุ่นใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองคนรุ่นใหม่ เพื่อทำความรู้จัก สื่อสาร และเชื่อมโยงกับกลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ โดยเอกอัครราชทูตธานีฯ พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือเกี่ยวกับภารกิจสำคัญในด้านต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ

มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๖๐ คนจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งผู้แทนจากสมาคมไทยในระดับชาติ ได้แก่ สมาคมทนายความไทยอเมริกัน สมาคมไทย-อเมริกันสามัคคี และสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ รวมทั้งกลุ่มนักเรียนทุนและกลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ที่ทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ Chula Global Innovation Club (CGIC) องค์กรการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ร้านอาหาร บริษัทด้านการเงิน วิศวกรรม และข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชน YouTuber เป็นต้น

โดยผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ได้กล่าวแนะนำวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ ดังนี้ ๑) CGIC เพื่อช่วยผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยสู่เครือข่ายระดับโลก ทั้งเครือข่ายนักลงทุนและเครือข่ายที่ปรึกษา ๒) สมาคมทนายความไทยอเมริกัน เพื่อรวมตัวและสนับสนุนกลุ่มคนไทย/ไทย-อเมริกันที่ประกอบอาชีพด้านกฎหมายในสหรัฐฯ ๓) สมาคมไทย-อเมริกันสามัคคี เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมผลประโยชน์ รวมทั้งเป็นเครือข่ายของคนไทย/ไทย-อเมริกันในสหรัฐฯ และ ๔) สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูลและเครือข่ายติดต่อสื่อสารสำหรับนักเรียนไทยในสหรัฐฯ

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล  #สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect

.