เอกอัครราชทูตธานีร่วมกล่าวในการสัมมนาเรื่องโอกาสการลงทุนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาทางไกล Thailand: The Gateway to the APAC: New Sustainable Opportunities ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์กและสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมีนายนฤชา
ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นาย ณยศ คุรุกิจโกศล คณะกรรมการฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนาย Suk Gu Kim รองประธานฝ่าย Finance and Pricing APAC บริษัท Ingredion เข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้ด้วย
ในคำกล่าว เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงแข็งแกร่งและดำเนินไปได้ด้วยดี ภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมา การค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐฯ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงโอกาสในการลงทุนของสหรัฐฯ ในการขยายห่วงโซ่อุปทานสินค้าและบริการ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงแผนการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ภายในภูมิภาค

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้บริษัทสหรัฐฯ ใช้โอกาสทางการลงทุนในประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน ๕ ปี” (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งจะสร้างเศรษฐกิจใหม่ (new economy) ด้วยการผสมผสานของความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมดั้งเดิมและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ความสำคัญใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (๒) ความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และ (๓) การมีส่วนร่วม โดยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางสังคม