ถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อระลึกถึงโอกาสการครบรอบ ๑๙๐ ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ (Treaty of Amity and Commerce) ระหว่างสหรัฐฯ-ไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ส.ส. Michelle Park Steel (R-CA) สมาชิกคณะกรรมาธิการ Ways and Means ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อระลึกถึงโอกาสการครบรอบ ๑๙๐ ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ (Treaty of Amity and Commerce) ระหว่างสหรัฐฯ-ไทย ตั้งแต่ ค.ศ ๑๘๓๓ ซึ่งนับจากนั้นมา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างมาก ทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคง

ฟังถ้อยแถลงที่นี่